Post-Doctoral Scholars


Department of Environmental Engineering

 

Duan Lian

Fu Pengbo

Hu Yaru

Li Jianan

Li Jianping

Liu Yang

Tian Jinyi

Zhou Liang

 

 

 

  

Department of Energy and Chemical Engineering

 

Shen Zhongjie

Xia Zihong

Yan Shuai

 

 

  

Department of Resource Recycling Science and Engineering

 

Han Xushen

Luo Mengjie