Leadership

Guangli Xiu

Secretary of Party Committee

Hualin Wang

Dean,   Deputy Secretary of Party CommitteeZhixiong Rao
Deputy Secretary of Party Committee

Xueli Chen
Member of Party Committee, Associate Dean

Na Cao

Deputy Secretary of Party Committee

Xianbo Sun

Member of Party Committee, Associate Dean

Shiyong Wu

Chairman of the Trade Union

Yuzhu Sun

Member of Party Committee, Associate Dean